Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Satın Alma ve İhale Birimi
ADI SOYADI UNVANI E-POSTA ADRESi TELEFON/DAHİLİ
Birol YAŞAR Şube Müdürü birolyasar@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2403
Enis KIZILTAŞ Sürekli İşçi eniskiziltas@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2420
Mehmet GÜL Sürekli İşçi mehmetgul@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2424
Ömer ERCAN Teknisyen omerercan@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2406
Murat ARSLAN Memur muratarslan@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2436 

 

Görev Tanımları:

Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde  Üniversitemize ait mal, hizmet ve makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlerinin gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda satınalma işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.

 

A- Doğrudan Temin 

1- Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,

2- Satın alınacak mal, malzeme ve hizmet alımlarına ait piyasa fiyat araştırmalarının yapılması, yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,

3- Alımı yapılacak mal ve malzeme ve bakım-onarım işlerine ait piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi,

4- Alımı yapılacak mal, malzeme ve hizmet alımları işinin piyasa araştırma tutanağını tanzim etmek ve malzemenin siparişinin verilmesi, 

5- İstekli/Yükleniciler tarafından teslim edilen malzemelerin muayene işlemlerinin yapılıp  Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,

6- Mükelleflere ait ödemeye hazır olan evrakların tanzim edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına imza karşılığı teslim edilerek ödenmesi,

7- Üniversitemiz envanterine ait araçlarının mali sorumluluk sigortasının ödenmesi ve bakım onarımlarının yapılması,

8- Yerel gazete, dergi ve ajans aboneliklerinin gerçekleştirilmesi, 

9-  Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

 

B- İhale 

1- Başkanlığımız ve 5018 sayılı yasa ile ihale yetkisi başkanlığımıza devredilen birimlerin yılı Bütçeleri içerisinde “06- Sermaye Giderleri” ve “03-Mal ve Hizmet Alımları” tertiplerinde yer alan ödenekleri; ihalesine karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ve 21. maddelerine göre kullanarak gerekli ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve sözleşmeleri düzenlemek,

2- Satın alınacak mal, malzeme ve hizmet alımlarına ait piyasa fiyat araştırmalarının yapılması, yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,

3- İhale ile ilgili idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması, 

4- İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması, 

5- İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi, 

6- İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi, 

7- İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması, 

8- Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, 

9- Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, hizmete ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması,

10- Birim ile ilgili her türlü yazışma yapılıp evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

 

C- Kiralama 

1-Üniversitemiz taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde taşınmaz kiralama İhalelerinin hazırlanması ve sözleşme süreçlerinin takip edilmesi, 

2- Kiralanan taşınmazların, kira ödemelerinin takibi,

3- Kiralanan taşınmazların elektrik, su ve ısıtma ödemelerinin takibi,

4- Birim ile ilgili her türlü yazışma yapılıp evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

 

D-DMO Alım

1- Devlet Malzeme Ofisinden alınması planlanan mal/malzemelere ilişkin satınalma dosyalarının hazırlanması, sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, avans ve kredi işlemlerinin yapılması,

 

E- Ortak Görevler

1-Birimlerden gelen ihtiyaç yazılarının düzenlenmesi ve satınalma işlemlerine yönelik planların yapılması,

2- DOKAP eylem planlarının düzenlenmesi,

3- Gerekli durumlarda ilgili bütçe tertibine ek ödenek talep edilmesi,

4- Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İlgili Mevzuat:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği
 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 09:02:35 Güncellenme tarihi: 11-01-2022 09:37:54