Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
ADI SOYADI UNVANI E-POSTA ADRESi TELEFON/DAHİLİ
Birol YAŞAR Şube Müdürü birolyasar@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2403
Hikmet YONAT Şef hikmetyonat@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2417
Selim ÇALIŞKAN Şef selimcaliskan@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2425
Musa GÜZELKAYA Sürekli İşçi musaguzelkaya@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2416

 

 Görev Tanımları:

1- Başkanlığımız bütçesinden satın alınan tüm taşınır malların; muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesi,

2- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi,

3- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderilmesi,

4- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırların üniversitemizde ihtiyacı olan birimlere teslim edilmesi,

5- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve alınmasının sağlanması,

6- Tüketim malzemelerinin II. Düzey tüketim listesinin hazırlamak ve 3 er aylık dönemlerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

7- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaların harcama yetkilisine bildirilmesi,

8- Ambar sayımını ve stok kontrolünün yapılması, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların harcama yetkilisine bildirilmesi,

9- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması,

10- Yıl sonu cetvellerinin hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

11- Kayıtlarının tutulduğu taşınırların yönetim hesabının hazırlanması ve harcama yetkilisine sunulması,

12- Çeşitli kişi, kurum, şirket vb. tarafından üniversitemize hibe edilen taşınırların gerekli işlemlerinin yapılması,

13- Hurda komisyonunun, hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırların, taşınır mal kayıtlarından düşürülmesi ve taşınırların hurdaya ayrılması,

14- Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak.

15- Daire Başkanı tarafından verecek diğer görevleri yapmak,

     

İlgili Mevzuat:

Taşınır Mal Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 09:03:34 Güncellenme tarihi: 14-12-2021 13:51:33